• English

Centar za dijetetiku poliklinike Human

Šta je gojaznost?

Gojaznost je hronična bolest koju karakteriše prekomerno uvećanje masnih depoa. Da bi se postavila dijagnoza i odredila adekvatna terapija, neophodno je proceniti stanje uhranjenosti ali i sve druge faktore rizika koji utiču na nastanak, održavanje i pogoršanje gojaznosti.

Kako se vrši procena stepena uhranjenosti?

Procena stepena uhranjenosti i eventualne gojaznosti vrši se na osnovu:

  • Lekarskog intervjua tokom koga se dobijaju podaci o početku gojaznosti, njenom toku kao i efektima ranije primenjivanih mera regulacije težine, o navikama u ishrani i eventualnim poremećajima ishrane, fizičkoj aktivnosti, pušenju i konzumaciji alkohola kao i životnim uslovima. Obavezno se uzima u obzir genetsko opterećenje i sama motivacija pacijenta da započne sa merama regulacije telesne težine.
  • Lekarskog pregleda koji obuhvata merenje telesne težine i visine i izračunavanje indeksa telesne mase (BMI) na osnovu koga se određuje stepen uhranjenosti (vrednost viša od 30 ukazuje na postojanje gojaznosti. Pregled obuhvata i merenje obima struka, krvnog pritiska i utvrđivanje prisustva pridruženih bolesti.
  • Laboratorijskih analiza koje obuhvataju fizičko-hemijski pregled urina, gmerenje šećera, enzima jetre, masnoća i hormona u krvi.
  • Kardiološkog pregleda sa ispitivanjem električne aktivnosti srčanog mišića (EKG).

Kako lečiti gojaznost a da rezultat bude dugotrajan?

Lečenje gojaznosti podrazumeva primenu nekoliko različitih medicinskih mera proširenih psihološkom podrškom kod određenih pacijenata i idealno ih je sprovoditi u specijalizovanim centrima kakva je Polilinika Human. Mere koje je neophodono sprovesti su sledeće:

  • Dijetski režim ishrane
  • Programirana fizička aktivnost
  • Bihevioralna terapija
  • Medikamentozno lečenje
  • Hirurško lečenje kod najtežih slučajeva

Koji je dijetetski režim ishrane bezbedan za moje zdravlje?

dijeta

Osnovu lečenja gojaznosti čini dijetoterapija zasnovana na principima pravilne ishrane. Na žalost, u eri interneta dostupne su nam brojne dijete koje nažalost našem zdravlju načine više štete nego koristi. Jedini bezbedan način za smanjenje telesne mase je onaj rukovođen stručnim licima u specijaizovanim centrima, kakva je i Poliklinika Human.

Osnovni princip je da ukupan dnevni kalorijski unos mora biti redukovan. Pacijent se prati na 2- 4 nedelje, a kasnije na 3 – 6 meseci. Ako je gubitak u granicama planiranog, primenjuje se režim sve do dostizanja ciljnog BMI. Neophodno je pratiti pridružena oboljenja i po potrebi korigovati primenjene mere.

Veliku pomoć lekarima u određivanju individualne medicinske nutritivne terapije pružaju testovi intolerancije na namernice i merenje na body-analiser-u.

Poliklinika Human vam omogućava merenje i praćenje dijetetskog režima na jednom od najsavremenijih aparata za telesnu analizu, InBody 520. Medicinska nutritivna terapija koja se koristi u Poliklinici Human zasnovana je na preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Američke dijetetske organizacije (ADA) i priznatih svetskih medicinskih ustanova (Mayo clinic, Harvard school of public health).

Na koji način lekar planira dijetetski režim?

Planiranje ishrane radi se kako kod gojaznih, tako i kod zdravih osoba željnih da očuvaju i unaprede svoje zdravlje. To je zdravstveno-nutritivni postupak kojim se sprečavaju bolesti, čuva zdravlje, leči gojaznost a sa ciljem poboljšanja kvaliteta života. Odgovarajući plan ishrane bi trebalo da zadovolji potrebe u energiji, hranjljivim i zaštitnim materijama, potrebe za tečnošću i ne sme poremetiti dnevne fizičke aktivnosti. On bezuslovno mora pratiti poslovne i socijalne aktivnosti pojedinca.

Na poseban način se planira ishrana osoba koje su već obolele od gojaznosti i/ili drugih hroničnih bolesti. Planiranje ishrane sprovodi tim lekara specijalista Poliklinike Human.© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.