• English

Medicina rada – izdavanje lekarskih uverenja

medicina rada

SLUŽBA MEDICINE RADA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA “HUMAN MED”

Medicina rada je grana medicinske delatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalim pod uticajem određenih faktora radne sredine (fizičkog, hemijskog i biološkog porekla), kojima je neka osoba profesionalno izložena obavljajući svakodnevno poslove i radne zadatke na svom radnom mestu.

Po svojoj suštini i delovanju medicina rada je multidisciplinarna oblast medicine, usmerena pre svega na: ostvarenju fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja zaposlenih; zaštiti i unapređenju zdravlja zaposlenih; proceni rizika na radu i njihovoj sanaciji; održavanju i razvoju radne sposobnosti radnika kao i detekciji profesionalnih bolesti i povreda na radu.

Ovom granom medicine prvenstveno se bave lekari specijalisti medicine rada, koji su primarno osposobljeni za vršenje zdravstvenog nadzora radnih mesta koja su štetna po zdravlje eksponovanih radnika, obavljanje preventivnih lekarskih pregleda radnika, kao i za dijagnostičke postupke pri ocenjivanju radne sposobnosti i verifikaciji profesionalnih bolesti.

U svojoj delatnosti služba medicine rada svakodnevno je upućena na konsultativnu saradnju sa timom ostalih specijalista (psiholozi, oftalmolozi, neuropsihijatri, neurolozi, internisti i ostali specijalisti po pozivu), kao i sa timom medicinskih sestara-tehničara.

Osnovni zadatak službe medicine rada je preventivna zdravstvena zaštita radno aktivnog stanovništva, koja se ostvaruje putem preventivnih lekarskih pregleda.

Preventivni lekarski pregledi mogu biti:
A. Obavezni lekarski pregledi – Odnose se na zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom (saglasno Aktu o proceni rizika).

U ove lekarske preglede spadaju:

1. Prethodni – Na osnovu Pravilnika o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom (“Sl. glasnik RS” br. 120/2007; 93/2008 i 53/2017) precizno je utvrđeno da se prethodni lekarski pregledi moraju vršiti u četiri slučaja:

 • Pre početka rada na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Pre premeštaja zaposlenog radnika na radno mesto sa povećanim rizikom
 • Kada je na postojećem radnom mestu sa povećanim rizikom utvrđena nova vrsta rizika;
 • U slučaju da je radnik sa radnog mesta sa povećanim rizikom odsustvovao duže od 12 meseci.

Saglasno pomenutom Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih, ovi prethodni pregledi se sastoje iz opšteg (važe za sve radnike zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom) i specifičnog pregleda (odnose se konkretno na vrstu rizika, navedenog u Aktu o proceni rizika).

2. Periodični – Vrše se prema istom Pravilniku, sa ciljem praćenja i ocenjivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti zaposlenih za konkretne poslove na radnom mestu sa povećanim rizikom. I ovi pregledi se sastoje iz opšteg i specifičnog dela. Uobičajeno je da se periodični lekarski pregledi obavljaju jednom godišnje, a po potrebi i u kraćem periodu (zavisno od patogenosti prisutne štetnosti u radnoj sredini).

3. Vanredni – Preduzimaju se retko i obično su indukovani nekim vanrednim (nepredvidljivim) događajem (primer: povodom masovnih trovanja, tehničkih havarija, ili neposredno posle uvođenja novog tehnološkog procesa rada na radnom mestu ili u radnoj sredini). Sastoje se takođe iz opšteg i specifičnog lekarskog pregleda.

4. Ciljani – Spadaju u selektivne i na njih su upućeni zaposleni od strane poslodavca obično sa konkretnim povodom (primer: pregled oštrine vida kod određene profesionalne grupacije zaposlenih koja je na svojim radnim mestima izložena neposrednom uticaju nejonizulućeg zračenja; laborator. pretrage jetrenih funkcija u cilju detekcije oštećenja jetre delovanjem hepatotropnih štetnosti koje potiču iz radne sredine; specifični laboratorijski pregledi nukleusa i hromozoma kod radnika u zoni jonizujućeg zračenja.

B. Lekarski pregledi u cilju izdavanja lekarskih uverenja za:
 • zasnivanje radnog odnosa na radnim mestima sa ili bez povećanog rizika
 • vozače amatere, vozače profesionalce svih kategorija, vozače starije od 65 godina, vozače upućene na vanredni pregled na zahtev MUP-a
 • taksiste
 • držanje i nošenje oružja
 • rad na plovilu
 • poslove komunalnog policajca
 • poslove privatnog preduzetništva
 • upis u srednju školu i na fakultete
 • sud i na zahtev državnih organa
 • usvajanje dece i hraniteljstvo
 • produženje boravka stranih državljana
 • životno osiguranje
 • smeštaj osoba u gerontološki centar
 • sklapanje braka stranih državljana
 • sklapanje braka maloletnih lica
 • odlazak u inostranstvo
 • druga lekarska uverenja.

sistematski pregledi

B. Sistematski pregledi za zaposlene bez obzira na radno mesto na kome rade sa posebnim programom za muškarce i žene.

Ova vrsta preventivnih pregleda zaposlenih ima za cilj rano otkrivanje patoloških stanja (masovne nezarazne bolesti: karcinomi različitih lokacija, madeži sumnjivi na melanom, različite prekanceroze, šećerna bolest, kardiovaskularne bolesti, bibrežna insuficijencija, hepatitis, reumatske bolesti, osteoporoza, hipertrofija prostate, glaukom, zamućenja očnog sočiva i dr.).

Ovom vrstom preventivnih pregleda zaposlenih istovremeno se sprovodi i edukacija pacijenata iz različitih oblasti. Sistemarki pregledi ujedno pružaju mogućnost pacijnetu da ordinirajućem lekaru postavi pitanje o svemu što se odnosi na njegovo aktuelno zdravstveno stanje. Elemente sistematskog pregleda definiše poslodavac, dok lekar specijalista medicine rada svoje završno mišljenje daje na osnovu:

 • anamneze bolesti (lične i porodične) i radne anamneze
 • obavljenog lekarskog pregleda zaposlenog
 • izmerene telesne težine i visine, izračunatog Body-mas indeksa i procenta masnog tkiva
 • merenja krvnog pritiska
 • merenja oksigenacije krvi
 • ispitivanja čula sluha metodom tonalne liminarne audiometrije
 • ispitivanja plućne funkcije metodom spirometrije
 • ispitivanjem električne aktivnosti srca putem EKG-a
 • laboratorijskih analiza krvi (hematoloških, biohemijskih, toksikoloških, imunohemijskih), opšteg pregleda urina, testa za okultno krvavljenje (FOB test), određivanje nivoa hormona štitne žlezde, PSA, d dimer
 • pregled specijaliste oftalmologa podrazumeva: određivanje oštrine vida i dioptrije, merenje visine očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna i širine vidnog polja, stereo-vid i kolorni vid, kao i adaptaciju na tamu
 • pregled specijaliste radiologa podrazumeva  ultrazvučni pregled štitne žlezde, dojki, gornjeg abdomena, urotrakta, prostate, mokraćne bešike, dopler krvnih sudova (vrata, ruku i nogu), ultrazvučni pregled srca, ultrazvučno merenje koštane gustine (denzitometrija) i rentgen-snimanje pluća
 • pregled specijaliste ginekologa i akušera podrazumeva: anamnezu bolesti, bimanuelni ginekološki pregled, kolposkopski pregled, PAPA-test, pregled vaginalnog sekreta, ultra-zvučni vaginalni ili abdominalni pregled
 • reproduktivnih organa vaginalnom ili abdomanalnom sondom, manuelni pregled dojki, edukaciju pacijentkinje za samopregled dojki
 • testiranje fizičkog opterećenja srca (ergo-test), Holter EKG-a, Holter krvnog pritiska;
 • pregled specijaliste interniste-kardiologa
 • pregled specijaliste dermatovenerologa (sa dermoskopijom)
 • pregled ORL specijaliste
 • pregled psihologa
 • pregled specijaliste neuropsihijatra
 • pregled specijaliste neurologa
 • pregled ostalih lekara – specijalista po dogovoru.

Rezultati obavljenih sistematskih pregleda izdaju se pacijentu na ruke, dok se izveštaj pacijentu dostavlja kovertirano ili na njegovu mail-adresu.

Sistematski pregledi se obavljaju u toku celog radnog vremena (pre i popodne), kao i subotom.

C. Menadžerske usluge na zahtev poslodavaca

1. Obuke
A. Za pružanje prve pomoći:

 • za zaposlene (osnovni i napredni nivo);
 • za kandidate za vozače
  —————————————————————————————
  B. za alko-testiranje
  C. za upotrebu defibliratora
  2. Ekspertizno mišljenje o radnoj sposobnosti i verifikaciiji profesionalnog oboljenja (na osnovu Pravilnika PIO)
  3. Sudskomedicinsko veštačenje na zahtev sudova i tužilaštava
  4. Profesionalna orijentacija i selekcija
  5. Promocija zdravlja na radnom mestu
  6. Savetodavne posete lekara specijaliste medicine rada
  7. Pregledi i saveti specijaliste lekara za ishranu-nutricioniste

——————————————————————————————

Kartoteka službe medicine rada Zavoda “Human Med” broji zavidan broj kartona pacijenata, čiji smo mi izbor u preventivnim i sistematskim pregledima, kao i izdavanju lekarskih uverenja.

Dosadašnje iskustvo, stečena teoretska i praktična znanja, predusetljivost, ljubaznost i poslovnost, rad sa kvalitetnom opremom u uslovima optimalnog komfora, dobra organizacija i privrženost kvalitetnom radu od strane zaposlenih – učinili su da je služba medicine rada za kratko vreme postala renomirana, a sa njom i ceo ZZZZR “Human Med” ne samo u gradu Nišu, već – zahvaljujuči pružanju usluga na terenu – i u širem regionu.

Priredio: Prim. dr Dragoslav Ilić, specijalista medicine rada

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.