• English

medicina rada


Rođen je 06. 04. 1949. godine u Skoplju.

Osmogodišnju školu završio je u Aleksincu, a gimnaziju u medicinski
fakultet u Nišu.

Diplomirao je 1974, a 1976. godine započeo radni staž u Zavodu za
zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu (tadašnji Institut za medicinu rada
Medicinskog fakultweta u Nišu), u kojem je radio do penzioniosanja 2014.
godine.

Specijalista medicine rada postao je 1982, a titulu primarijusa stekao je
1999. godine.

Na stručnom planu posebno zanimanje iskazao je za hemodinamiku
perifernog krbotoka, baveći se pritom specifičnim dijadnostičkim
postupcima (pletizmografija i kapilaroskopija na nivou terminalnih
arterija šaka i stopala), kao i za profesionalnu akustičku traumu i
oštećenja organizma vibrogenog porekla (dijagnostika i ferivikacija
bolesti: profesionala nagluvost i gluvoća i profesionalna vibraciona
bolest).

Znanje iz ovih oblasti usavršio je tokom studijskog boravka na Institutu za
medicinu rada i socijalnu medicinu pri Univerzitetskoj klinici u Diseldorfu
1985 godine.

U naučno-stručnim publikacijama objavio je 45 radova, od kojih 30 u
svojstvu autora.

Autor je monografije “Bolesti perifernih krvnih sudova”, objavljene 1997.
godine, a u pripremi su mu još dve: “Putevi i stranputice hemodinamike
perifernog krvotoka” i “Mesto i uloga sluha u životu čoveka i njegovo
reagovanje na buku”.

U svom radnom veku obavljao je sledeće funkcije:

 • direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitutitu radnika u Nišu u jednom
  mandate;
 • načelnika Radne jedinice za naučno-istraživački rad i Odseka za higijenu
  rada ZZZZR;
 • člana lekarske Komisije za procenu radne sposobnosti, mogućnosti
  zapošljavanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom (Prvostepeni
  organ veštačenja PIO Fonda-Filijala Niš);
 • člana lekarske Komisije pri školskoj Upravi nišavskog Okuga za procenu
  zdravstvene sposobnosti dece školskog uzrasta ometene u razvoju;
 • člana ekspertizne Komisije ZZZZR za ocenu radne sposobnosti i
  verifikaciju profesionalnih bolesti;
 • člana Republičke stručne komisije pri Ministarstvu zdravlja Vlade RS;
 • člana Republičke komisije za zaštitu od buke pri Institutu za
  standardizaciju u Beogradu;
 • člana posebnih Odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu, medicnsku etiku
  i kontinuiranu medicinsku edukaciju pri Republičkoj lekarskoj komori za
  jugoistočnu Srbiju.

Nakon penzionisanja prihvatio je ponudu da u periodu 2017- 2020. vodi
Medicinski centar Kompanije “FIAT” u Kragujevcu.

Rešenjem Ministarstva pravde Vlade RS od 2011. godine, na spisku je
stalnih sudskih veštaka za oblast medicine rada pri Osnovnom sudu u
Nišu.

Dobitnik je više nagrada, pohvala i priznanja.

Prim. dr Dragoslav Ilić, specijalista medicine rada


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.